RoxRay mäter storleken på sten!

RocksRay Sweden AB

Ballastindustrin förser marknaden för bygge av vägar, järnvägsbanker och många andra konstruktioner med de krossmassor som utgör grunden för sådant byggande. Dimensioner, deras fördelning från grov sten till fint grus är avgörande för slutproduktens mekaniska hållfasthet och åldringsegenskaper. Sedan länge utförs kontroller av ballastens innehåll med väsentligen manuella och därför dyrbara metoder. Detta eftersom automatiska instrument inte framkommit trots mångåriga försök. Behovet finns vid styrning av krossar, vid leverans och efter leverans till användare.

Här föreslås utveckling av instrument baserade på radarteknik. Metoden har utvecklats i samarbete mellan Cirrus Consulting AB, Chalmers och FOI och testats som laboratoriemodeller. Ett patent omfattar principerna. Grundtanken är att genomföra mätningarna med radarvågor (mikrovågor), där vågländen ligger i samma storlek som de individuella elementen i ballasten, d.v.s. delar av centimeter till ett antal decimeter. Detta reducerar den insamlade datamängden miljonfaldigt jämfört med de optiska metoder som försökts och misslyckats. Likväl erhålls de väsentliga mått som industrin efterfrågar.