BESKRIVNING

Bakgrund

RoxRay™ är ett mikrovågsbaserat mätsystem, som integreras med krossprocessen för tredimensionell realtidsmätning av ballastprodukter. Dimensioner, deras fördelning från grov sten till fint grus är avgörande för slutproduktens mekaniska hållfasthet och åldringsegenskaper. Sedan länge utgörs kontroller av ballastens innehåll med väsentligen manuella och därför dyrbara metoder. Detta eftersom automatiska instrument inte framkommit trots mångåriga försök. Behovet finns vid styrning av krossar, vid leverans och eller leverans till användare.


Marknad

Efterfrågan på krossad sten som ballast ökar. För att effektivisera produktionen finns ett behov av bättre mät- och styrsystem. Marknadsanalyser indikerar ett behov av utrustningar att placeras vid krossanläggningar och större bergtäkter. Under åren har förordningar kring hantering av bergtäkter, miljöfrågor och energifrågor accentuerats. 


Produkten

Produkten av en pulsradar där en sändare genererar en mycket kort mikrovågspuls (storleks-ordningen nanosekunder), som via en antenn sänds mot en ström av ballastelement fallande från en kross. Signalen från individuella stenelement reflekteras och tas emot av en bredbandig mottagare. Pulsen samplas, digitaliseras och bearbetas med hjälp av beräkningsalgoritmer som klassificerar data och levererar resultat i form av önskade parametrar. Vanligast bland dessa är elementets maxdimension och det så kallade L/T-talet (längd/ breddförhållandet). Även de statistiska egenskaperna för en ström av ballast kan beräknas, det vill säga fördelningen av sten i olika storlekar, även kallat siktkurvan. Själva radarn är inbyggda i en tålig enhet som placeras några meter från krossens ström av sten. Mätdata överförs för slutbehandling till en beräkningsdator med lämplig placering, till exempel kontrollrum eller liknande. Styrning av krossen i realtid är en möjlighet.

 

RocksRay Sweden AB planerar nu för att utveckla två varianter av RoxRay™

  • Ett lågfrekvent system som kopplas till styrsystemet för första krossteget, grovkrossningen, med syfte att identifiera om krossen producerar stenar med övermått som kommer orsaka stopp i nästa steg.
  • Ett mellanfrekvent system för att kunna mäta siktkurvan (fördelningen av stenar med olika storlek) efter första finkrossningssteget (stenstorlekar ca 50-90  mm).


RoxRay™, som marknadsförs av RockRay Sweden AB, är en utrustning som mäter stenstorlek. RoxRay™ är en svensk idé.


Rangelvägen 46, 475 35 Grötö, Sweden

Copyright © Alla rättigheter förbehållna